Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Watykan
  Watykan
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Plac Navona
  Plac Navona

Praca

PRACA - LAVORO

Dzwonię z ogłoszenia, czy jest jeszcze aktualne? Ho [o] letto il vostro annùncio [annunczio]. È ancora attuale?

Jaka to praca? Che [ke] lavoro offre?

Czy konieczne referencje? Devo avere delle referenze [reference]?

Czy wymagane jest doświadczenie? Ci [czi] vuole esperienza [esperjenca] di lavoro?

Czy jest w tym mieście biuro pośrednictwa pracy? C’è [cze] l’ufficio [ufficzio] di collocamento [kollokamento] in questa città [czitta]?

Szukam pracy. Cerco [czerko] lavoro.

Czy dla mnie jakieś oferty pracy? Jestem z zawodu... C’è [cze] qualche [kualke] offerta di lavoro per me? Io faccio [faczczio] il...

Mam kwalifikacje. Sono qualificato [kualifikato].

Mam zezwolenie na pobyt i zameldowanie. Ho [o] il permesso di soggiorno [sodżdżiorno] e il certificato [czertifikato] di residenza [rezidenca].

Jestem kierowcą/pielęgniarką/kucharzem/elektrykiem/hydraulikiem. Sono autista/infermiera/ cuoco [kuoko]/elettricista [elettriczista]/ idràulico [idrauliko].

Mogę sprzątać/gotować. Posso fare lavori domestici [domesticzi ]/cucinare [kuczinare].

Czy mogę podjąć pracę stałą/sezonową/dorywczą? Posso avere un lavoro fisso/stagionale [stadżionale]/saltuàrio?

W jakich godzinach będę pracować? Qual’è l’oràrio di lavoro?

Jakie jest wynagrodzenie? Qual’è la paga?

Czy potrzebna jest książeczka zdrowia? Devo fare il libretto sanitàrio?

Czy będę tu mieszkać? Offre un allòggio [allodżdżio]?

Kiedy mam zacząć pracę? Quando devo cominciare il lavoro

Kiedy będę miał urlop? Quando avrò le fèrie?

***

Pago alla fine del mese. Płacę pod koniec miesiąca.

Pago a ore/a giornata. Płacę za godzinę/za dzień.

È un lavoro a turni/part time. Jest to praca zmianowa/na pół etatu.

Ecco il contratto di lavoro. Oto umowa o pracę.

Firmi il contratto, per favore. Proszę podpisać umowę.

La assumo/licènzio [liczencjo]. Zatrudniam/zwalniam pana.

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami", Hanny Cieśla. Wyd. Harald G.