Linki

 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda

Liczebniki

LICZEBNIKI - NUMERALI

główne: cardinali [kardinali ]:
zero     0. zero
jeden   1. uno
dwa     2. due
trzy      3. tre
cztery 4. quattro
pięć     5. cìnque [czinkue]
sześć   6. sei
siedem 7. sette
osiem 8. otto
dziewięć  9. nove
dziesięć 10. dieci [dieczi ]
jedenaście 11. ùndici [undiczi ]
dwanaście 12. dòdici [dodiczi ]
trzynaście 13. trèdici [trediczi ]
czternaście 14. quattòrdici [kuattordiczi ]
piętnaście 15. quìndici [kuindiczi ]
szesnaście 16. sèdici [sediczi ]
siedemnaście 17. diciassette[ dicziassette]
osiemnaście 18. diciotto [dicziotto]
dziewiętnaście 19. diciannove [dicziannowe]
dwadzieścia 20. venti
trzydzieści 30. trenta
czterdzieści 40. quaranta [kuaranta]
pięćdziesiąt 50. cinquanta [czinkuanta]
sześćdziesiąt 60. sessanta
siedemdziesiąt 70. settanta
osiemdziesiąt 80. ottanta
dziewięćdziesiąt  90. novanta
sto  100. cento [czento]
tysiąc 1000. mille
dziesięć tysięcy 10 000. diecimila [dieczimila]
milion 1 000 000. milione

porządkowe: ordinari:
pierwszy il primo
drugi il secondo
trzeci il terzo
czwarty il quarto
piąty il quinto
szósty il sesto
siódmy il sèttimo
ósmy l’ottavo
dziewiąty il nono
dziesiąty il dècimo [deczimo]

dodawać addizionare [addicjonare]
odejmować sottrarre
dzielić divìdere
mnożyć moltiplicare [moltiplikare

Treść rozmówek pochodzi ze "Słownika włosko-polskiego i polsko-włoskiego z rozmówkami" Hanny Cieśla. Wydawnictwo Harald G.