Linki

 • Plac Wenecki
  Plac Wenecki
 • Piazza della Rotonda
  Piazza della Rotonda
 • Watykan
  Watykan
 • Plac Navona
  Plac Navona
 • Fontanna di Trevi
  Fontanna di Trevi
 • Roma Via Condotti
  Rzym Via Condotti

INPS i INAIL

INAIL

Wypadek jest niespodziewanym wydarzeniem w pracy z poniesieniem śmierci, całkowitego, absolutnego, częściowego kalectwa lub tymczasowej niezdolności do pracy przekraczającej 3 dni, dlatego też pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć pracowników w INAIL przeciwko szkodom fizycznym i ekonomicznym poniesionym w wypadku a także przeciw chorobom nabytym w okresie aktywności pracowniczej.

Ubezpieczenie jest bezpłatne dla pracownika i jako zobowiązanie jest pokrywane całkowicie przez pracodawcę.

Pracownicy, którzy powinni być ubezpieczeni przez INAIL są to:

 • pracownicy najemni lub niezależni posługujący się maszynami, urządzeniami, instalacjami lub ci, którzy pracują w środowisku, gdzie wykorzystywane są ww. urządzenia.
 • gospodynie domowe.

W razie ulegnięcia wypadkowi należy zachować się w następujący sposób:

 • natychmiast poinformować pracodawcę;
 • przedstawić pracodawcy zaświadczenie lekarskie;
 • jeśli tylko pozwala stan zdrowia udać się do oddziału INAIL w celu uzyskania zaświadczenia lekarza biegłego.

Nawet jeżeli pracodawca nie ubezpieczył pracownika w INAIL w razie wypadku lub nabycia choroby zawodowej ma on takie same prawa jak pracownik ubezpieczony.

INAIL chroni pracowników od wypadków, które zdarzyły się w miejscu pracy i odpowiadają następującym charakterystykom:

 • ich przyczyna musiała być gwałtowna;
 • wypadek spowodował śmierć lub trwałą niezdolność do pracy lub niezdolność tymczasową, która doprowadziła do nieobecności w pracy dłuższej niż 3 dni;

Pracownik natomiast ma obowiązek:

 • przestrzegać przepisów bhp;
 • sygnalizować niebezpieczeństwa pracodawcy;
 • przestrzegać oznaczeń niebezpieczeństwa;
 • poddawać się kontroli/wizytom lekarskim.

Pracownik ma prawo:

 • powstrzymać się od kontynuowania pracy w sytuacji poważnego, niespodziewanego niebezpieczeństwa;
 • oddalić się od miejsca pracy lub obszaru niebezpiecznego w przypadku groźnego niebezpieczeństwa;
 • poddawać się kontrolom lekarskim.

Doniesienie o wypadku powinno zawierać informacje o danych osobowych pracownika i przebiegu jego wypadku:

 • przyczyny i okoliczności zajścia, dzień, godzina, itp.;
 • elementy dotyczące wynagrodzenia w ostatnich 15 dniach poprzedzających wypadek;
 • ewentualne niedopatrzenia w zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom;
 • świadkowie zajścia;
 • natura i miejsce obrażeń.

Choroba zawodowa w przeciwieństwie do wypadku jest spowodowana szkodliwymi działaniami dojrzewającymi w czasie i redukującymi zdolność do pracy dotkniętego nią pracownika.

Osoba dotknięta chorobą zawodową musi:

Jeżeli jeszcze pracuje:

 • złożyć pracodawcy doniesienie o chorobie do 15 dni od momentu jej pojawienia;
 • przedłożyć pracodawcy pierwsze zaświadczenie lekarskie i w przypadku kontynuowania leczenia, zaświadczenie wystawione przez lekarza rodzinnego.

Jeżeli już nie pracuje:

 • przedstawić bezpośrednio do INAIL prośbę o uznanie choroby zawodowej.

Odszkodowanie za tymczasową nieobecność- INAIL wypłaca pracownikowi brakujące wynagrodzenie od czwartego dnia po dacie, kiedy doszło do wypadku lub ujawnienia się choroby zawodowej, aż do klinicznego wyzdrowienia.

Odszkodowanie za tymczasową nieobecność jest równe 60% średniego wynagrodzenia do 90° dnia nieobecności w pracy; po 90 dniach podnosi się do 75%.

Choroby nie związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem należą do kompetencji INPS-u.

Zakres usług medycznych:

 • leczenie medyczne i chirurgiczne świadczone bezpłatnie przez Państwową Służbę Zdrowia i w przychodniach INAIL;
 • leczenie medyczne rehabilitacyjne, ewentualne protezy w celu możliwie maksymalnego odzyskania sprawności psychofizycznej i utraconej zdolności do pracy.

Aby uzyskać świadczenia i bezpłatne usługi można także zwrócić się do patronatu (Patronati).